ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
bulletสังกะสีคืออะไร
bulletสังกะสีรีไซเคิล
bulletสาระน่ารู้เกี่ยวกับสังกะสี
dot
ประโยชน์สังกะสีต่ออุตสาหกรรม
dot
bulletชุบเคลือบเหล็ก
bulletฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
bulletเคมีภัณฑ์
bulletทองเหลือง
dot
สังกะสีกับสุขภาพ
dot
bulletสังกะสีสำคัญต่อสุขภาพ
bulletบทความสังกะสีกับสุขภาพ
dot
สังกะสีกับพืช
dot
bulletสังกะสีจำเป็นต่อพืช
bulletบทความสังกะสีกับพืช
dot
ข่าวสาร/กิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
bulletข่าวสังกะสีจากสื่อมวลชน
dot
เอกสารสื่อเผยแพร่
dot
bulletเอกสารสิ่งพิมพ์
bulletเอกสารงานวิจัย
bulletสื่อมัลติมีเดีย


บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ
LME
Wiki สังกะสี


ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวสาลี article

ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวสาลี

สังกะสี : จุลธาตุที่จำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสาลี
คำนำ
                ข้าวสาลีเป็นพืชที่ปลูกกันแพร่หลายมากที่สุดในโลก มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 240 ล้านเฮคตาร์ นอกจากนี้ ข้าวสาลียังจัดเป็นพืชอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติ ในประเทศแถบเอเชีย พลังงานที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวันมากกว่า 50 % ส่วนใหญ่มาจากข้าวสาลีซึ่งจัดว่าเป็นพืชอาหารหลักที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศแถบนี้ โดยทั่วไปในเขตพื้นที่ที่ดินมีการขาดธาตุสังกะสีอย่างรุนแรง ประชาชนในเขตเหล่านี้จะขาดธาตุสังกะสีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีการบริโภคธัญพืชเป็นอาหารหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงธัญพืชให้มีปริมาณธาตุสังกะสีที่เพียงพอ
                การขาดธาตุสังกะสีจัดเป็นปัญหาวิกฤติต่อการผลิตข้าวสาลี และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสังกะสีเป็นจุลธาตุที่มีการขาดมากที่สุดในดินที่ใช้ปลูกธัญพืช ซึ่งมีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลีลดลงอย่างรุนแรง (รูปที่ 1)  เกือบ 50% ของดินปลูกข้าวสาลีทั่วโลกจะมีปริมาณธาตุสังกะสีที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก การคงอยู่ของการขาดธาตุสังกะสีในดินอย่างกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร (สำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) และคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตเมล็ดธัญพืชลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น การใช้ Diethylene Triamine Pentaacetic Acid (DTPA) – extractable zinc เพื่อวัดค่าความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในดิน พบว่าผลผลิตเมล็ดข้าวสาลีในเขตอนาโตเลียกลางที่ลดลง 5% ถึง 554% เป็นผลเนื่องมาจากดินขาดธาตุสังกะสี
                                                                                                                              
  
                 
 
                                                                                     รูปที่1
 
 
การทดสอบดินที่ขาดธาตุสังกะสี
                การทดสอบดินจัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรวบรวมข้อมูลสภาวะของธาตุสังกะสีในดิน   การวัดค่า DTPA-extractable zinc เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทดสอบดิน เพื่อใช้เป็นตัวตัดสินสภาวะของธาตุสังกะสีในดิน โดยทั่วไปดินที่มีค่า DTPA- extractable zinc น้อยกว่า 0.5 ppm จัดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขาดธาตุสังกะสี การใส่ปุ๋ยสังกะสีลงในดินที่มีค่า DTPA-extractable zinc น้อยกว่า 0.25 ppm จะทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวสาลีเพิ่มขึ้น (มากกว่า 20%) ในแปลงทดสอบต่างๆ ที่ดำเนินการในประเทศอินเดียได้มีข้อมูลบ่งชี้ว่า การปลูกข้าวสาลีในดินที่มีค่า DTPA-extractable zinc น้อยกว่า 0.6 ppm จะให้ผลตอบสนองในทางบวก เมื่อมีการใส่ปุ๋ยสังกะสีในอัตรา 5 กิโลกรัมสังกะสี/เฮคตาร์ (ประมาณ 25 กิโลกรัมของ ZnSO4.7H2O/เฮคตาร์) เช่นเดียวกับในประเทศจีนที่มีการปลูกข้าวสาลี-ข้าวโพดในระบบพืชหมุนเวียน พบว่ามีความต้องการปุ๋ยสังกะสีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร และการสูญเสียของธาตุสังกะสีในดินอย่างมากจากการปลูกพืชพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
การทดสอบพืชและการวิเคราะห์การขาดธาตุสังกะสี

ปฏิกิริยาของต้นข้าวสาลีที่แสดงลักษณะการขาดธาตุสังกะสีมากที่สุดคือ ความสูงและขนาดของใบที่ลดลง ตามมาด้วยการเกิดอาการจุดไหม้สีน้ำตาล-ขาวบนใบที่มีอายุขนาดกลาง (ใบเพสลาด) และเมื่อการขาดธาตุสังกะสี เพิ่มรุนแรงมากขึ้น อาการจุดไหม้ จะแพร่ขยายไปทั่วใบมักพบความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณกลางใบซึ่งแสดงลักษณะไหม้เกรียม “scorched” ให้เห็น (รูปที่ 2) โดยส่วนใหญ่ใบที่แสดงอาการขาดธาตุสังกะสีเช่นนี้จะมีค่าความเข้มข้นของธาตุสังกะสีต่ำกว่า 10-12 ppm ความเข้มข้นที่จุดวิกฤตของธาตุสังกะสีในใบหรือส่วนยอดทั้งหมดในระยะการเจริญเติบโตของข้าวสาลี (โดยไม่คำนึงถึงความแปรปรวนทางพันธุกรรม) จะมีค่าอยู่ประมาณ 15-17 ppm ในแหล่งที่มีการขาดธาตุสังกะสี พบว่าความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวสาลีจะต่ำกว่า 15-20 ppm ในระหว่างข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างๆ สายพันธุ์ Durum จะมีความไวต่อการขาดธาตุสังกะสีอย่างมาก จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่ดีในเขตที่ยังคงพบว่ามีการขาดธาตุสังกะสีอยู่ โดยพืชจะแสดงอาการขาดธาตุสังกะสีให้เห็นก่อนและรุนแรงมากขึ้น ภายใต้สภาวะที่ดินมีการขาดน้ำ

                                 
                                                                             รูปที่ 2

การแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสี

                การแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ ZnSo4.7H2O หรือ ZnO ใส่ลงในดิน ZnSO4 (ซิงก์ซัลเฟต) จัดเป็นแหล่งให้ธาตุสังกะสีที่ใช้กันทั่วไปในการแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีในการปลูกพืช เนื่องจากมีราคาถูก ส่วน ZnO (ซิงก์ออกไซด์) สามารถใช้เป็นแหล่งให้ปุ๋ยสังกะสีได้เช่นกัน อัตราใส่ธาตุสังกะสีในดินจะผันแปรอยู่ระหว่าง 10-100 กิโลกรัม ZnSO4.7H2O/เฮคตาร์ การให้ปุ๋ยสังกะสีทางใบให้ผลในการแก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสีได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดธัญพืชการให้ธาตุสังกะสีทางดินจะมีผลมากกว่าการให้ทางใบ สำหรับอัตราการให้ธาตุสังกะสีทางใบจะผันแปรอยู่ระหว่าง 2.5-10 กิโลกรัม ZnSO4.7H2O ต่อเฮคตาร์ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในเมล็ดธัญพืช การให้ธาตุสังกะสีทางใบจะให้ผลดีกว่าการให้ทางดิน
                ในปัจจุบันการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในเมล็ดธัญพืช จัดว่าเป็นความสำคัญเร่งด่วนของโลก เพื่อช่วยลดปัญหาทางสุขภาพของประชากรที่ขาดธาตุสังกะสีมากกว่าหนึ่งพันล้านคน เนื่องจากข้าวสาลีเป็นพืชที่มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในตัวของมันเองน้อยอยู่แล้ว หากนำมาปลูกในพื้นที่ที่ขาดธาตุสังกะสี จึงยิ่งทำให้ความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวสาลีลดลงมากขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยสังกะสีแก่ต้นข้าวสาลีทางดินและหรือทางใบ จึงเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับการผลิตพืชที่ดีขึ้น รวมทั้งให้ผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษย์
 
ที่มา : Micronutrients in Agriculture, SSSA Books , edited by J.J. Mortvedt , F.R. Cox, L.M. Shuman and R.M. Welch, 1991; Cakmak, I and Braun, H.J. 1999. Zinc deficiency and genotypic variation in wheat. In: Applying Physiology to Wheat Breeding.
 
 

 
เอกสารสิ่งพิมพ์

สังกะสีกับสุขภาพ article
สังกะสี กรณีศึกษา : ในตุรกี article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าวโพด article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสี : คำตอบเรื่องปุ๋ยใน FAQ’s article
ธาตุสังกะสี : ปุ๋ยที่จำเป็นสำหรับพืช article
ข้อเท็จจริงของธาตุสังกะสีต่อข้าว article
IZA ร่วมพลังกับ UNICEF เพื่อลดการขาดธาตุสังกะสีในเด็ก
Zinc...essential for life สังกะสีเพื่อชีวิต article
ความคิดริเริ่มเพื่อยกระดับการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กขาดสารอาหาร article
ความรู้นอกกะลา 8 (สินทรัพย์ในปฐพี) ตอน กะลาเคลือบสังกะสี articleZincInfoThailand.com Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110